woensdag 21 september 2022

Reactie van NVM-mondhygiënisten op Prinsjesdag: veel goede voornemens van het kabinet, maar de uitwerking valt nog tegen

Prijs de dag niet voordat de avond is gevallen. Dat is het algemene gevoel dat de begroting van het ministerie van VWS op Prinsjesdag oproept wat betreft de preventieve mondzorg. NVM-mondhygiënisten ziet veel ambitie in de beleidsvoornemens op het vlak van preventie, versteviging van de zorg in de eerste lijn en passende zorg. Ambities die de mondhygiënisten onderschrijven in het kader van een toekomstbestendige en betaalbare mondzorg.

 

Maar het ontbreekt nog steeds aan een overkoepelende en samenhangende visie op preventie bij het kabinet, een concrete uitwerking hiervan en voldoende financiering. Een bedrag van 90 miljoen euro voor preventie op een begroting van 103 miljard euro voor de zorg is een druppel op de gloeiende plaat. Een visie die niet alleen de diverse zorgdomeinen en de onderliggende financiering met elkaar verbindt, maar ook de relatie tussen de zorg en het sociale domein versterkt. Mondhygiënisten zien immers steeds meer dat zorgmijding en slechte gebitten een nauwe samenhang hebben met de dalende koopkracht en oplopende armoede bij gezinnen met lagere en middeninkomens. Maar ook kinderen die door de basisverzekering recht hebben op een ‘gratis’ mondzorgbehandeling mijden steeds meer de reguliere zorg door armoede en ongezonde keuzes. De keuze voor gezond voedsel en een regelmatig eetpatroon is voor veel kinderen van ouders met een laag inkomen niet meer vanzelfsprekend. Dit is een duidelijk voorbeeld dat armoede onder kinderen een goede preventieve mondzorg in de weg staat. Hier is samenhangend beleid tussen armoedebestrijding en een goede mondzorg hard nodig.

 

NVM-mondhygiënisten ziet ook dat er onvoldoende mondhygiënisten worden opgeleid om de focus van behandeling naar preventie in de mondzorg te verleggen. Nog te veel ligt het accent in de mondzorg op reparatie achteraf, terwijl preventie vooraf veel gezondheidswinst kan opleveren en onnodige kosten kan voorkomen. Samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals in eerste lijn is een noodzakelijke voorwaarde voor preventie. Helaas wordt hierin onvoldoende geïnvesteerd door de overheid en zien we alleen dat initiatieven van zorgverzekeraars, gemeenten en grote zorginstellingen op lokaal en regionaal niveau van de grond komen, maar dat de zorgprofessionals hierbuiten worden gelaten.

 

Oproep NVM-mondhygiënisten: investeer in preventieve mondzorg!

NVM-mondhygiënisten ziet nog steeds dat Nederland vooroploopt in goede mondzorg dankzij de hoge kwaliteit van mondzorgverleners en een goede start van alle kinderen onder de achttien door de vergoeding van mondzorg in de basisverzekering. Maar er is meer nodig om dit in stand te houden, want het aantal zorgmijders bij volwassenen neemt toe:

  • Een duidelijke visie en plan van aanpak van de overheid voor de preventieve mondzorg.
  • Intensieve samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners in de eerste lijn om op een samenhangende en effectieve manier mondzorg aan te pakken.
  • Aansluiting van mondzorg in landelijke programma’s en de Publieke Gezondheid.
  • De gewenste visie en investeringen om preventieve mondzorg op een langdurige wijze te realiseren.
  • Een goede monitoring van de effecten van preventieve mondzorg op langere termijn volgen en evalueren.

 

NVM-mondhygiënisten zal zich de komende tijd in het belang van de leden blijven inzetten in samenwerking met alle partijen die zich hardmaken voor preventieve mondzorg. Wij hebben een duidelijke visie op de toekomst van de preventieve mondzorg; nu de overheid nog.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl