donderdag 25 maart 2021

VWS reageert op vragen over vaccinatie binnen de mondzorg

Het ministerie van VWS trekt de eerder gecommuniceerde voorrang bij het vaccineren voor de groep ‘overige zorgverleners’ voorlopig in. Daaronder vallen ook mondzorgverleners. Ze doet dat omdat ze verwacht dat het vaccineren zo sneller kan gaan omdat het opsplitsen in groepen vertragend zal werken. De Mondzorgalliantie betreurt deze wijziging.

 

Het schrappen van de voorrang voor ‘overige zorgverleners’ wordt bevestigd door het ministerie in reactie op de brief van de Mondzorgalliantie waarin ze om opheldering heeft gevraagd over de planning en aanpak van de coronavaccinatie voor haar leden.

In haar reactie geeft het ministerie aan begrip te hebben voor het belang dat de Mondzorgalliantie hecht aan snelle vaccinatie van de medewerkers in de mondzorg. Ook stelt zij zich ervan bewust te zijn dat de mondzorg een belangrijke functie vervult in het zorgveld en de maatschappij.

Het ministerie geeft ook aan dat de ervaring van de afgelopen periode leert dat mondzorgpraktijken geen besmettingshaarden zijn. Zij hebben gezien dat de medewerkers in de mondzorg veel aandacht hebben voor infectiepreventie, dat dit goed verloopt en zij daarmee door VWS niet als risicogroep worden gezien.

VWS meldt voorts dat ze op advies van het RIVM besloten heeft dat de eerder toegezegde voorrang voor zorgverleners niet langer aan de orde is. Dit komt doordat het ministerie de komende tijd veel grotere leveringen van vaccins verwacht, met als gevolg een grote versnelling van het vaccinatieproces. Opsplitsen van mensen in groepen zou dan juist als vertragende factor kunnen werken.

Het ministerie zegt wel dat als er weer schaarste ontstaat, ze alsnog kijkt of er groepen zijn die eerder in aanmerking moeten komen voor een COVID-19-vaccinatie dan anderen.

Voor mondzorgverleners betekent de huidige vaccinatiestrategie dat zij op basis van leeftijd of persoonlijke medische achtergrond worden uitgenodigd via een brief. De afzender van deze brief en de precieze werkwijze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (zie onderstaande link: ‘’wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het coronavirus’’). De vaccinatie van de hoogrisicogroepen is begonnen (dit is de groep 60+ waarbij van oud naar jong wordt uitgenodigd, want hoe ouder hoe kwetsbaarder). Evenals de groep mensen tussen de 60 en 65 jaar. De verwachting is dat per mei de overige groepen aan de beurt zijn. Genoemde termijnen blijven afhankelijk van de beschikbaarheid van COVID-19 vaccins en de bijbehorende leveringstermijnen.

 

Wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het coronavirus? 

Wie wordt wanneer gevaccineerd?

 

KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT hebben altijd de gekozen principes voor de vaccinatiestrategie onderschreven, omdat zij het billijk achten dat:

  • De vaccinatiestrategie erop gericht is (ernstige) ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19 te voorkomen;
  • De vaccinatiestrategie erop gericht is continuïteit van zorg te waarborgen;
  • De epidemiologische situatie en de beschikbaarheid van vaccins van invloed zijn op de vaccinatiestrategie.

Kortom, dat de meest kwetsbaren in de samenleving, en zij die voor hen zorgen, als eerste gevaccineerd dienen te worden. Daarbij ziet en hoort de Mondzorgalliantie de leden die zich zorgen maken omdat zij nog geen vaccinatie hebben ontvangen. Die zorgen hebben over de eigen gezondheid of die van hun naasten. De Mondzorgalliantie heeft daarom haar ongenoegen over de wijziging duidelijk kenbaar gemaakt aan het ministerie.

De Mondzorgalliantie zal signalen van haar leden ook blijven delen met het ministerie. Daarnaast zal de Mondzorgalliantie er alert op blijven dat de hiervoor genoemde principes gehanteerd worden bij de distributie van de vaccins. En dat ook de continuïteit van de mondzorg gewaarborgd blijft.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl