Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling bij de mondhygiënist?

De bij NVM-mondhygiënisten aangesloten mondhygiënisten werken volgens de
professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten.
Voor goede zorg en voorlichting bent u bij een NVM-mondhygiënist dan ook aan het
juiste adres. De NVM-mondhygiënist is de specialist op het gebied van preventie en
streeft ernaar om samen met u de voor u meest optimale mondgezondheid te
bereiken.
De patiënt staat bij de NVM-mondhygiënist op de eerste plaats, maar er kunnen
zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u
een klacht wilt indienen.

1. Indien u ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het van belang dat
u dit eerst met uw behandelend mondhygiënist bespreekt. Wellicht kunt u samen
toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt zal de mondhygiënist u
doorverwijzen naar de NVM-klachtenregeling bij de skge.

 

2. De klachtenregeling bij de skge is gratis voor patiënten. De klacht wordt in
behandeling genomen door een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is
onpartijdig en onafhankelijk en staat tussen partijen in. De klachtenfunctionaris
probeert, in een bemiddelingstraject, samen met u en de mondhygiënist, tot een
oplossing te komen. De klachtenfunctionaris handelt naar eigen inzicht, is
onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mondhygiënist of
aan NVM-mondhygiënisten.

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij skge. Na ontvangst van uw klacht
neemt de klachtenfunctionaris binnen één week telefonisch contact met u op.
Tijdens dit gesprek kunt u uw hele verhaal kwijt aan de klachtenfunctionaris.
Tevens bespreekt de klachtenfunctionaris de mogelijke manieren voor de
behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris belt daarna met de
mondhygiënist om uw klacht over te brengen. De mondhygiënist krijgt de kans om
op uw klacht te reageren.

Uw klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. Als het nodig is, kan er
vier weken extra tijd worden genomen. Het traject bij de klachtenfunctionaris
wordt afgesloten met een schriftelijke reactie van de mondhygiënist op uw klacht.

 

3. Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat
leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Een andere,
meer laagdrempelige mogelijkheid is de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze
geschilleninstantie is door alle beroepsorganisaties in de mondzorg opgericht en
doet uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie
is gerechtigd uitspraak te doen in zaken met een schadebedrag tot maximaal
€25.000. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd aan de
Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De hoogte van het griffiegeld bedraagt €75.
Het griffiegeld dient te worden voldaan binnen vijf dagen nadat het geschil is
ingediend.

Van belang is te vermelden dat u als cliënt in principe geen rechtstreekse toegang
heeft tot de Geschilleninstantie. Uitzonderingen op deze gang van zake zijn altijd
ter beoordeling van de Geschilleninstantie.

 

Contactgegevens klachtenfunctionaris SKGE
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088 – 022 9100
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Klik hier voor het klachtenformulier

 

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl