donderdag 23 november 2017

Gelijke behandeling gevraagd voor patiënten in Wlz

Er moet een einde komen aan de ongelijke behandeling tussen cliënten in de Wet langdurige zorg. Ze hebben daardoor onder andere een verschillende aanspraak op mondzorg. Die oproep aan het ministerie van VWS doet een aantal verenigingen in de mondzorg, waaronder NVM-mondhygiënisten.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) maken cliënten die in een zorginstelling verblijven ook aanspraak op aanvullende zorg, waaronder mondzorg. Cliënten die zelfstandig wonen hebben daarentegen geen recht op overige zorg vanuit de Wlz maar ontvangen deze op basis van de Zorgverzekeringswet.

Voor mondzorg leidt dit tot verschillende aanspraken voor mensen met dezelfde Wlz-indicatie. Dat is ongewenst, zo vinden de mondzorgverenigingen. Bij een gelijke indicatie zou de aanspraak gelijk moeten zijn, zo stellen de partijen.

Het Zorginstituut heeft recent een advies uitgebracht aan het ministerie van VWS dat de verschillen deels opheft maar niet helemaal, vanwege mogelijk uitvoeringsproblemen. De mondzorgpartijen zijn echter van mening dat de zorgbehoefte en de indicatie leidend moeten zijn en niet de uitvoeringspraktijk. Ze hopen alsnog met het ministerie tot een uniforme oplossing voor iedereen met een zelfde zorgbehoefte te komen.

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De oproep wordt gedaan door de volgende organisaties:

  • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT);
  • Centraal Orgaan Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt);
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT);
  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM);
  • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT);
  • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd);

Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG).

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl