woensdag 24 januari 2018

Weinig klachten in de mondzorg in 2017

In 2017 ontving de Geschilleninstantie Mondzorg 31 verzoeken tot beslechting van een geschil. In alle gevallen betrof het de zorg geleverd door een tandarts. Inmiddels hebben 5 zittingen plaatsgevonden, waarin 21 geschillen werden beoordeeld. Tien geschillen staan op de rol voor behandeling in het eerste kwartaal van 2018. Alhoewel bij veel voorgelegde geschillen bejegening onderdeel uitmaakte van de klacht, was vermeend onjuist tandheelkundig handelen in alle gevallen de reden waarom patiënten zich tot de geschilleninstantie richtten. Slechts in 4 gevallen maakte onplezierige bejegening onderdeel uit van de klacht. In alle 21 zaken werd een schadevergoeding geëist.

Van de 21 geschillen die zijn beoordeeld achtte de Geschilleninstantie Mondzorg in 17 zaken de aan haar voorgelegde klacht ongegrond. In vier geschillen werd de klager in het gelijk gesteld. Drie klagers kregen een schadevergoeding toegewezen, waarvan éénmaal conform de eis. Tweemaal werd een tandarts veroordeeld tot het vergoeden van het door de klager betaalde griffiegeld. De voorlopige conclusie is dat de Geschillencommissie Mondzorg in een duidelijke behoefte van de patiënt voorziet.

Klachtenregeling
Met inwerkingtreding van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2017 de klachtenregeling voor zorginstellingen, waaronder mondzorgpraktijken, ingrijpend gewijzigd. Was het onder de oude wetgeving verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie, vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder – en daarmee ook iedere zelfstandig werkende tandarts, mondhygiëniste en tandprotheticus – beschikken over een klachtenfunctionaris én aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Sectorbreed
Speciaal voor de mondzorg hebben de ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT (tandprothetici) samen met de Consumentenbond de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht. Aan de geschilleninstantie voorgelegde conflicten worden beoordeeld door een commissie bestaande uit een voorzitter, een lid namens de Consumentenbond en drie beroepsgenoten die gezamenlijk één stem hebben. De geschilleninstantie heeft de bevoegdheid om een schadevergoeding tot maximaal € 25.000,- toe te kennen. Anders dan de oude klachtencommissie doet een geschilleninstantie een uitspraak waaraan beide partijen juridisch zijn gebonden. Vanwege zijn laagdrempeligheid is de geschilleninstantie hierdoor een aantrekkelijk alternatief voor de gewone, civiele rechter. Hoger beroep bij de geschilleninstantie is niet mogelijk. Wel kan een uitspraak ter toetsing voorgelegd worden aan de civiele rechter.

Bron: Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl