vrijdag 18 maart 2016

“De mondhygiënist wint aan populariteit”

“Hoe hoger het inkomen, hoe vaker mensen naar de tandarts of mondhygiënist gaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld gaven acht op de tien Nederlanders aan ten minste één keer in het afgelopen jaar naar de tandarts te zijn geweest.

Van de laagste inkomensgroep in Nederland heeft ruim 70% ten minste één keer per jaar contact met de tandarts, meldt het CBS. Dat percentage stijgt naarmate het inkomen van een huishouden toeneemt: bij de hoogste inkomensgroep is het bijna 90%. Voor bezoeken aan de mondhygiënist zijn de verschillen vergelijkbaar. Iets meer dan een vijfde van de Nederlanders in de laagste inkomensgroep ziet minstens eenmaal per jaar een mondhygiënist, terwijl dat bij de hoogste inkomens ruim een derde is.

Volwassenen krijgen de kosten voor tandarts en mondhygiënist niet vergoed vanuit de basisverzekering, op een aantal bijzondere gevallen na. Voor kinderen onder de 18 wordt de behandeling wel vergoed vanuit de basisverzekering. Bij hen zijn er geen verschillen naar inkomensgroepen. Tot hun zestiende gaan jongeren bijna allemaal minstens één keer per jaar naar de tandarts (97 procent). Na hun twintigste daalt de mate van tandartsbezoek naar 80 procent. Van de 75-plussers gaat slechts de helft naar de tandarts; in 2013 had 70 procent van deze leeftijdsgroep een kunstgebit.

Opvallend is dat bij andere vormen van zorg een omgekeerde tendens geldt. Van de mensen met een lager inkomen bezoekt een hoger percentage de huisarts, specialist, of psycholoog dan van de mensen met een hoger inkomen. Een logische verklaring hiervoor is het feit dat deze zorgvormen vaak gedekt worden door de basisverzekering, maar ook de gemiddeld minder gezonde leefomstandigheden en de geringere levensverwachting van mensen met een laag inkomen zal een rol spelen. Arme mensen sterven gemiddeld eerder dan hun leeftijdsgenoten uit de hoogste inkomensgroepen.

De mondhygiënist wint aan populariteit. Mensen in de leeftijdsgroep tussen 50 en 55 jaar gaan het meest naar de mondhygiënist: 38 procent van hen ging het afgelopen jaar minstens één keer. In de jongste en oudste leeftijdsgroepen is dit ongeveer de helft lager. De toenemende populariteit vertaalt zich ook in een groeiend aantal werknemers in die beroepsgroep: tussen 2006 en 2012 is het aantal mondhygiënisten verdubbeld.”

Lees het artikel op de website van Dental Tribune hier.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl