woensdag 22 december 2021

NIVEL-rapport is steun in de rug voor De Mond Niet Vergeten!

Afgelopen week is het Nivel-rapport ‘Mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen’ gepubliceerd. Namens NVM-mondhygiënisten is collega Eva Bezemer betrokken geweest in de klankbordgroep. Het Nivel-rapport onderstreept de problematiek waar kwetsbare ouderen tegenaan kunnen lopen bij een bezoek aan de mondzorgverlener. De toegang tot mondzorg is vaak lastig vanuit financiële optiek, maar ook het fysiek bezoeken van een mondzorgverlener kan voor kwetsbare ouderen problemen opleveren.

Een oplossingsrichting waarin gedacht kan worden is het geven van voorlichting, inzetten op preventie en het tijdig signaleren van problemen met het gebit. Multidisciplinaire samenwerking tussen de mondzorgverleners en eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners (POH’ers) en wijkverpleegkundigen is hierbij belangrijk. Andere mogelijke oplossingsrichtingen zijn het opstellen van een gezamenlijk behandelplan, ondersteuning bij zelfzorg en passende financiering en bekostiging.

In het rapport wordt aan de hand van een aantal best-practices geïllustreerd hoe deze oplossingsrichtingen vormgegeven kunnen worden om mondzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen te verbeteren. De Mond Niet Vergeten! wordt hierbij als goed voorbeeld genoemd.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl