vrijdag 01 april 2016

Reactie NVM-mondhygiënisten op artikel Dental Tribune (richtlijninstituut)

Op 31 maart jl. verscheen op www.dental-tribune.com het artikel “Stemrechten breekpunt voor richtlijninstituten”. De positie van de mondhygiënist speelt hierin een belangrijke rol.

NVM-mondhygiënisten heeft zich de afgelopen maanden bewust buiten het (publieke) debat over de totstandkoming van het richtlijneninstituut gehouden. Dit in de wetenschap dat Zorginstituut Nederland de opdracht aan de FTWV en NVPM had gegeven er samen uit te komen en NVM-mondhygiënisten de overleggen niet wilde frustreren. Nu gepubliceerd is dat ‘stemrecht voor mondhygiënisten en tandprothetici’ een breekpunt is laat NVM-mondhygiënisten graag haar visie horen.

NVM-mondhygiënisten is en blijft voorstander van een mondzorgbreed richtlijninstituut. Een instituut wat, met beschamende vertragingen dankzij de ANT en KNMT, nog steeds niet van de grond is gekomen. Het KiMo-akkoord tussen alle partijen in de mondzorg van 18 mei 2015 was prima (ook wat de ANT betreft!) totdat de KNMT zich in augustus terugtrok en aangaf dat de wetenschappelijke verenigingen het voortouw moesten nemen. Deze hebben hun ‘opdracht’ voortvarend opgepakt, de FTWV georganiseerd en een doorstart van KiMo bewerkstelligd (zie www.hetkimo.nl). Uitgangspunt: een mondzorgbreed instituut waar NVM-mondhygiënisten van meet af aan achter staat. De verbazing was dan ook groot toen plotsklaps de NVPM werd opgericht door de KNMT en ANT met als doelstelling uitsluitend richtlijnen door en voor tandartsen te maken. De motivatie hierachter? In de ogen van NVM-mondhygiënisten kort samengevat: macht en geld. In ieder geval is er nog nooit een goed inhoudelijk kwalitatief argument gehoord om het mondzorgbrede karakter van KiMo los te laten en over te stappen naar een vereniging van tandartsen om praktische richtlijnen voor tandartsen te maken. Het ging toch om verantwoorde, kwalitatief goede zorg voor de patiënt? Bestaat er nog zoiets als een team? Zeker wel, dat zien mondhygiënisten immers dagelijks op de werkvloer (al dan niet onder een dak) bewezen. Waar men in het veld prima kan samenwerken, blijkt het keer op keer onmogelijk mondzorgbreed op koepelniveau tot gewenste samenwerking te komen. Onbegrijpelijk voor NVM-mondhygiënisten want samenwerking is de enige sleutel tot succes.

Enkele weken geleden ontving NVM-mondhygiënisten de op dat moment geldende conceptstatuten van de NVPM. Ook de NVPM was het duidelijk geworden dat richtlijnen alleen voor en door tandartsen niet gaat werken en niet geaccepteerd wordt door Zorginstituut Nederland. Het ZIN had namelijk inmiddels al goedkeuring gegeven aan KiMo en hun meerjarenplan. Dus moest er een compromis komen en is er de mogelijkheid gecreëerd een niet-tandarts in het bestuur op te nemen en mondhygiënisten en tandprothetici is het gegund buitengewoon lid, zonder stemrecht, te worden. NVM-mondhygiënisten neemt dat niet serieus en heeft niet eens een officiële reactie op deze conceptstatuten gegeven. Van NVM-mondhygiënisten kan niet verlangd worden dat er wordt meegewerkt aan een dergelijke gekunstelde mondzorgbrede constructie. Hoeveel vertrouwen er ook is in EBRO-ontwikkelde richtlijnen, als stemrecht over richtlijnen die het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist betreffen uitsluitend voor tandartsen geldt is dat grote minachting voor op de werkvloer vaak zeer gewaardeerde en goed opgeleide collegae!

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl