dinsdag 13 juni 2017

Mondzorgsector: roep halt toe aan schrijnende mondgezondheid thuiswonende ouderen!

Ouderen blijven weg bij de mondzorgverleners omdat zij doorgaans door mobiliteitsproblemen de mondzorgprofessional niet meer kunnen bezoeken, onwetend zijn over het belang van een goede mondgezondheid en er financiële drempels zijn. Dit blijkt uit het rapport “Oorzaken en gevolgen van het mijden van mondzorg door kwetsbare ouderen”. De voornaamste conclusies en aanbevelingen zijn:

  • Ouderen en zorgverleners zijn zich niet voldoende bewust van het belang van goede mondgezondheid. Er is een bewustwordingscampagne nodig om dit te veranderen.
  • Ouderen blijven weg bij mondzorgverleners omdat er financiële drempels zijn.
  • Ouderen kunnen niet naar mondzorgverleners door mobiliteitsproblemen.

Er moet onderzocht worden of vergoeden van de mondzorg voor deze groep van 300.000 kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder vanuit de basisverzekering een oplossing biedt. Het gaat daarbij om een beperkt pakket van tandheelkundige zorg, dus geen dure behandelingen, maar zorg die meer gericht is op care dan op cure. Om hier beter zicht op te krijgen stellen de initiatiefnemers voor een experiment te starten met deze aanpak.

De initiatiefnemers zijn: de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten), Nederlandse Vereniging van Instellingen Jeugdtandverzorging (NVIJ), Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Samen met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is met ondersteuning van het ministerie van VWS een plan van aanpak geschreven om dit probleem aan te pakken.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl