donderdag 19 oktober 2017

Nieuwe wet “Wet toetreding zorgaanbieders” in de maak

In 2014 is uit een onderzoek van IGZ gebleken dat er onvoldoende kan worden beoordeeld of een zorgaanbieder bij de aanvang van de zorgverlening op de hoogte is van alle geldende kwaliteitseisen en zorg van voldoende kwaliteit kan bieden. Het wetsontwerp “Wet toetreding zorgaanbieders” introduceert de verplichting voor alle zorgaanbieders die onder de WKKGZ vallen om zich te melden voor aanvang van de zorgverlening. Deze verplichting geldt na inwerkingtreding van de wet alleen voor nieuwe zorgaanbieders.
Deze meldingen dienen te worden gedaan op een digitaal portaal van het CIBG. Hierbij moet informatie over de te leveren zorg worden verleend. IGZ heeft inzage in deze informatie. Het verwachte effect is dat de IGZ in beeld krijgt welke nieuwe zorgaanbieders beginnen met het verlenen van zorg en een selectie kan maken welke zorgaanbieders worden geïnspecteerd kort na de aanvang van zorgverlening.

Daarnaast worden nieuwe zorgaanbieders zich door de meldplicht en de vergunningsprocedure beter bewust van de wettelijke eisen waar ze direct bij aanvang van de zorgverlening aan moeten voldoen.
Wanneer dit nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen, is nog niet bekend. NVM-mondhygiënisten houdt u op de hoogte.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl