vrijdag 09 september 2016

Wetswijziging is noodzakelijk om recht te doen aan professionele autonomie van de mondhygiënist

Sinds afgelopen maandag is de concepttekst AMvB ex art 36a Wet BIG openbaar gemaakt door het ministerie van VWS voor een consultatieronde. In deze ronde kan het werkveld reageren op de voorgestelde wetswijziging. KNMT en ANT roepen hun leden op massaal te reageren en tegen de wetswijziging te zijn. Iedere verandering leidt tot weerstand en mogelijk verklaart dat de emotionele reacties van tandartsorganisaties en individuele tandartsen. NVM-mondhygiënisten voert de discussie op de inhoud en blijft weg van moddergooien. Moddergooien schaadt het vertrouwen van patiënten in de mondzorg en heeft een negatief effect op de samenwerking. NVM-mondhygiënisten hoopt dat haar achterban ook zorginhoudelijk reageert.

NVM-mondhygiënisten ziet belangrijke voordelen in de voorgenomen wetswijziging. De voorgestelde wetswijziging betreft het verkrijgen van de zelfstandige bevoegdheid voor de voorbehouden handelingen lokale anesthesie, de behandeling van primaire cariës en het maken van röntgenfoto’s. Dit betekent dat de mondhygiënist het eigen deskundigheidsgebied zonder belemmeringen in de volle breedte kan uitoefenen. Daardoor zijn mondhygiënisten doelmatiger en effectiever in te zetten. Tevens zal het tuchtrecht van toepassing zijn, waardoor kwaliteit nog beter gewaarborgd is.

Feitelijk verandert er niets aan de werkzaamheden of het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist.

De inzet van de mondhygiënist in de volle breedte realiseert de verschuiving van curatie naar preventie. De zorgbehoefte van de patiënt staat daarin centraal. De patiënt verdient de best opgeleide zorgverlener passend bij de zorgbehoefte en niet onnodig de hoogst opgeleide zorgverlener! De samenwerking tussen de mondzorgprofessionals blijft onverminderd belangrijk op gelijkwaardig niveau met erkenning van elkaars professionele autonomie.

Laat als NVM-mondhygiënist zien dat u achter het deskundigheidsgebied van uw beroep staat en draag dat uit naar de buitenwereld. Blijf werken aan kwaliteit, ken uw eigen grenzen en focus op samenwerking in belang van de patiënt. Tot slot doet NVM-mondhygiënisten een beroep op de totale mondzorg om in samenwerking oplossingen te zoeken voor vraagstukken zoals capaciteit en het op lange termijn betaalbaar en bereikbaar houden van de mondzorg voor iedereen en overal.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl