Nieuwsoverzicht coronavirus

Je leest hier de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in de mondzorgpraktijk.

Laatste update: 30 maart 2020, 17:38 uur 


30 maart 2020

Update Corona Crisis overleggen

Afgelopen week is veel gebeurd binnen de crisis coördinatie van NVM-mondhygiënisten. De ontwikkelingen gaan snel. Wij zitten er bovenop, met als doel de mondhygiënist zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. We pakken deze acties vanuit NVM-mondhygiënisten op, juist in deze tijd is het belangrijk dat we ons als Mondzorg samen sterk maken.
Het volledige bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


30 maart 2020

Update Corona – NZa

Er is een oproep gekomen vanuit ANT om de NZa te melden over liquiditeitsproblemen en of NVM-mondhygiënisten de oproep wilde delen. Wij kunnen jullie melden dat dit niet meer nodig is.
Het volledige bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


26 maart 2020

Aanpassing consumentenwebsite i.v.m. coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 maart 2020

Extra NVM-live m.b.t. ontwikkelingen rondom coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


24 maart 2020

Rode Kruis start centrale inzamelactie medische hulpmiddelen

Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie.

Er is op dit moment een tekort aan de volgende beschermingsmiddelen:

• FFP1, FFP2 & FFP3 mondmaskers & mondkapjes
• Tyvek pakken
• Plastic handschoenen
• Desinfecterende middelen
• Beschermingsbrillen

Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn. Alles wat je kunt missen, maakt een verschil! Er is meer dan voldoende capaciteit om de producten op te halen.

Wil je een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl of inleveren@rodekruis.nl.

 


24 maart 2020

ABN AMRO treft steunmaatregelen vanwege impact coronavirus

ABN AMRO heeft voor de intermediairs en accountants een nieuwsbrief opgesteld met daarin de maatregelen die ABN AMRO neemt m.b.t. hun klanten en de coronacrisis.

NVM-mondhygiënisten deelt deze nieuwsbrief graag met jou zodat je die kunt delen en bespreken met je administratiekantoor, accountant of intermediair. (toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten).

 


 24 maart 2020

Informatie i.v.m. de coronacrisis voor mondhygiënisten werkend in loondienst

Sinds 16 maart jl. zijn veel mondzorgpraktijken gesloten. Maar er zijn ook praktijken die doorwerken. Wat betekent sluiting of doorwerken voor de mondhygiënist werkend in loondienst?

In de afgelopen week ontvingen wij veel vragen hierover. In een document ‘Informatie i.v.m. de coronacrisis voor mondhygiënisten werkend in loondienst’ worden antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen.

Dit document is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


23 maart 2020

Ook compensatie loonkosten bij vrijwillige sluiting praktijk

Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag laten weten dat de NOW-regeling (werktijdverkorting) ook geldt bij vrijwillige sluiting van de praktijk als gevolg van het coronavirus.

 


23 maart 2020

Vlaamse richtlijn (nog) niet van toepassing op Nederlandse situatie

Veel leden wijzen de KNMT op de Vlaamse richtlijn rondom behandelen tijdens de coronacrisis. Die schrijft in meer detail voor hoe er gehandeld mag worden. Ze vragen zich af of het hier geldende advies niet moet worden aangescherpt. Dat is vooralsnog niet het geval. Met het advies van zondag 16 maart jl. gelden er al beperkingen in de Nederlandse situatie. Het advies houdt namelijk in alleen spoedklachten te behandelen met reguliere beschermingsmiddelen, als ingeschat wordt dat de patiënt niet besmettelijk is. Vanaf nu alle behandelingen uitvoeren met extra beschermingsmiddelen is door de grote tekorten niet mogelijk. Nieuwe voorraden moeten, als ze er zijn, ook verdeeld worden over de hele zorgsector.

De IGJ heeft op vrijdag 20 maart het volgende bericht doen uitgaan:

Coronavirus: mondzorg staken, behalve bij spoed

Nieuwsbericht | 20-03-2020 | 18:30

Tandartsen en mondhygiënisten moeten stoppen met mondzorg die geen haast heeft. Dit om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Zij moeten alleen in spoedgevallen nog patiënten behandelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt het belangrijk dat deze tijdelijke beroepsnorm voor de mondzorg door de beroepsgroep wordt gevolgd.

De gedragslijn alleen spoedgevallen te behandelen wordt breed ondersteund, onder meer door de Koninklijke Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie van Nederlandse Tandartsen (ANT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Afdeling Tandheelkunde RadboudUMC en UMCG Tandheelkunde en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG.

De beroepsgroep heeft op basis van hun eigen kennis en expertise zelf een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende risico’s. Alle zorgaanbieders en zorgverleners moeten zich aan de normen voor verantwoorde zorg van de beroepsgroep houden. Nu betekent dat dus tijdelijk dat alleen spoedeisende mondzorg wordt gegeven.

Moet ik mijn praktijk verplicht sluiten voor reguliere behandelingen?
Er is geen verplichting van de rijksoverheid om praktijken te sluiten voor reguliere behandelingen. Het ministerie van VWS en de IGJ hebben wél het dringende advies van de gezamenlijke mondzorgkoepels om alleen nog spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten overgenomen als de tijdelijke norm voor verantwoorde zorg in deze fase van de coronacrisis. Als je besluit af te wijken van de norm dan moet je daarvoor een deugdelijke motivering hebben, die bovendien in het belang van de patiënt is.

 


20 maart 2020

Invorderingsmaatregel medische hulpmiddelen – wat betekent dit voor de mondzorg?

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 maart 2020

Nieuw: KVK Coronaloket

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 maart 2020

Berichtgeving vanuit ABN AMRO: meest gestelde vragen en steunmaatregelen voor (para)medici

De uitbraak van het coronavirus heeft acute impact op de geldsituatie van veel bedrijven en particulieren. Daarom komt ABN AMRO met een aantal steunmaatregelen om haar klanten zo gezond mogelijk door de crisis te loodsen. Het gaat om maatregelen waardoor bedrijven en hypotheekklanten met betalingsproblemen tijdelijk geen aflossing hoeven te betalen.

Voor meer informatie over deze maatregelen, verwijst ABN AMRO graag naar hun website: klik hier

Voor een groep van zo’n 55.000 Commercial Banking-klanten, die een lopend zakelijk krediet hebben tot 2,5 miljoen euro, wordt betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. Dit geldt ook voor zakelijke kredieten verstrekt aan medici. Op de website treft u antwoorden aan op de meest gestelde vragen door medici rondom het coronavirus: klik hier

ABN AMRO adviseert haar klanten om de maatregelen goed te lezen en te bekijken of er voor hen mogelijk automatisch iets wordt ingeregeld of dat zij zich moeten melden voor een regeling.

Een aantal specifieke sectoren wordt acuut hard getroffen door het coronavirus. ABN AMRO onderzoekt of er voor dergelijke sectoren als geheel generieke snel werkende regelingen mogelijk zijn en adviseert haar medische klanten, zoals onder meer mondzorgverleners, dierenartsen en fysiotherapeuten, om contact op te nemen met hun relatiemanager als zij verwachten dat deze maatregelen niet toereikend zijn. De verzoeken worden individueel beoordeeld en er wordt gewerkt aan een oploskader voor de medische relaties welke financieel getroffen zijn door het coronavirus.

 


20 maart 2020

Belangrijke berichtgeving vanuit Infomedics voor ondernemers

Infomedics zal tijdelijk geen incidentele vervroegde uitbetalingen doen voor zorgaanbieders.

Lees hier het volledige bericht.

 


19 maart 2020

Financiële maatregelen praktijkhouders en zpp’ers

Als aanvullingen op de uitgebreide informatie naar aanleiding van de noodmaatregelen die het kabinet genomen heeft om ondernemers te ondersteunen, hierbij twee documenten met specifieke informatie voor praktijkhouders en zzp’ers. NVM-mondhygiënisten mag gebruik maken van de analyse van de economische maatregelen van de KNMT. We zijn hen hier heel erkentelijk voor.

Financiële maatregelen voor praktijkhouders (alleen toegankelijk voor leden)

Financiële maatregelen voor zzp’ers (alleen toegankelijk voor leden)

 


19 maart 2020

Invorderingsmaatregel medische hulpmiddelen – wat betekent dit voor de mondzorg?

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


18 maart 2020

Officiële bevestiging VWS onderschrijft advies mondzorgkoepels

Zoals eerder bericht, onderschrijft het Ministerie van VWS het advies van mondzorgkoepels om praktijken te sluiten voor niet-spoedeisende mondzorg en nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten. Zojuist is de officiële bevestigingsbrief hierover binnengekomen.

Lees hier de officiële brief.

De mondzorgkoepels zijn het ministerie zeer erkentelijk, dat het de mondzorgverleners en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

 


18 maart 2020

Noodpakket banen en economie – informatie voor mondhygiënisten

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket gepresenteerd. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Het extra pakket maatregelen komt bovenop economische maatregelen, die donderdag 12 maart al zijn genomen.

NVM-mondhygiënisten zet hierbij de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

1. Werktijdverkorting
De huidige werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) heeft ten doel om werkgevers in staat te stellen hun personeel te behouden als ze tijdelijk te maken krijgen met een fors werkurenverlies door een calamiteit die buiten het normale bedrijfsrisico valt. De uitbraak van het coronavirus is zo’n calamiteit. Dit heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op deze regeling. Hier is de regeling niet op berekend. Daarom is deze regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken, en wordt tegelijkertijd gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze tegemoetkomingsregeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

2. Voorwaarden om te voldoen aan de NOW
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.
UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.
Het ministerie van SZW en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen

3. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

4. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

5. Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen in de brief. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

6. Liquiditeitssteun
Uitstel van betaling van belastingen

Invorderingsrente en belastingrente
Het kabinet heeft besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.

Naast invorderingsrente worden ondernemers ook geregeld geconfronteerd met belastingrente. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen.

Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen van de voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

7. BMKB
Het kabinet heeft in de kamerbrief van 12 maart 2020 aangekondigd een tijdelijke faciliteit onder de BMKB op te stellen voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kerngezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Zie hiervoor ook onze eerdere berichtgeving.

8. GO-regeling
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruik maken van de GO-regeling. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming.
De coronacrisis raakt vele sectoren en leveringsketens.

Hierbij een link naar de kamerbrief met daarin de uitgebreide toelichting op het noodpakket.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie

Ondernemers kunnen hier terecht voor zaken die met de belastingdienst geregeld dienen te worden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

De bovengenoemde maatregelen worden zo snel mogelijk door het ministerie van Sociale Zaken beschikbaar gemaakt voor ondernemers.

 


17 maart 2020

Ministerie van VWS ondersteunt advies van mondzorgkoepels

Het ministerie van VWS heeft zojuist laten weten dat men het advies van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT ondersteunt om de reguliere zorgverlening te staken en in de eigen praktijk nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten.

De mondzorgkoepels zijn het ministerie zeer erkentelijk, dat het de mondzorgverleners en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Veel leden geven inmiddels aan dat ze graag gehoor willen geven aan het advies, maar zich tegelijkertijd afvragen of ze daarin wel worden gesteund. KNMT heeft namens en in overleg met alle mondzorgkoepels na het afgeven van het advies meteen contact gezocht met VWS en uitgelegd waarom dit advies wordt gegeven.

Wetenschappelijke onderbouwing aerosolen
De afgelopen dagen is dat contact geïntensiveerd, met name vanwege de behoefte bij VWS aan onderbouwing van het advies. In het overleg met de ministers De Jonge en Bruins is toegelicht dat uit onderzoek blijkt dat door de aard van de zorgverlening (neem bijvoorbeeld het schoonspoelen van een gaatje met water, of met ultrasone apparatuur een gebitsreiniging uitvoeren) wetend dat het virus zich bij uitstek via zogeheten aerosolen (waterdeeltjes) verplaatst), zorgverleners in de mondzorg een hoog risico lopen op besmetting, en het virus vervolgens weer door kunnen geven. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is daarna schriftelijk aangereikt.

Afname voorraden beschermingsmiddelen
Tevens is aangegeven dat de voorraden aan beschermingsmiddelen drastisch slinken, wat betekent dat er straks niet meer in spoedzorg kan worden voorzien als er nu geen maatregelen worden getroffen. En dat bij de stappen die genomen worden altijd het beleid van de experts van de drie tandheelkundige faculteiten gevolgd wordt.

Waardering voor bereidheid VWS
De mondzorgkoepels adviseren hun leden dan ook dringend het advies om over te gaan op spoedzorg over te nemen. En in de eigen praktijk zorg te dragen voor een goede regeling van de spoedzorg aan de eigen patiënten. De mondzorgkoepels, bij monde van de KNMT, spreken hun waardering uit voor zowel de bereikbaarheid als de bereidheid aan de kant van het ministerie. Overleg was altijd mogelijk, of het nu in het weekend was of ‘s avonds. En dat in de wetenschap dat alle aandacht van het departement boven alles uitgaat naar de acute (ziekenhuis)zorg.

 


17 maart 2020

Update voor zelfstandig ondernemende mondhygiënisten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


17 maart 2020

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Als gevolg van de coronacrisis komen de branches fysiotherapie, tandartsen, dierenartsen en mondhygiënisten in aanmerking voor het uitgebreide borgstellingskrediet, welke via banken kan worden verstrekt.

Onder meer binnen de Rabobank worden diverse maatregelen getroffen om klanten verder te helpen. Lees hier de laatste info vanuit de Rabobank.

 


15 maart 2020

Tussentijdse terugkoppeling rondom corona en praktijkvoering

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 maart 2020

Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en via VWS met het RIVM. Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de positie van hulpverleners in de mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. En, ook op verzoek van VWS/RIVM, berichten de koepels dat hun leden spoedhulp blijven verlenen.

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de koepels hiermee nemen ligt in het verlengde van de adviezen die de overheid zondagmiddag heeft gegeven, waaronder het bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.

Bovendien menen deze koepels het advies te moeten geven omdat in de mondzorg, meer nog dan in andere beroepen gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen.

Desalniettemin is het stoppen met verlenen van niet-spoedeisende zorg een belangenafweging die praktijkhouders uiteindelijk zelf moeten maken.

De koepels wijzen hun leden erop dat het nog onzeker is in hoeverre deze beperking van de hulpverlening invloed heeft op de financiële compensatie in het kader van een aanvraag voor werktijdverkorting. Op dit moment is niet duidelijk welke criteria daarvoor worden toegepast. Navraag bij het ministerie van SZW heeft helaas geen duidelijk antwoord op die vraag gegeven.

De koepels realiseren zich het ongemak en de consequenties die dit met zich mee brengt en zullen hun achterban daar over informeren zodra ze meer weten. In de tussentijd zullen de koepels zich maximaal inzetten om de door de minister genoemde duidelijkheid (van het RIVM en het OutbreakManagement Team) en ondersteuning (ministerie van SZW) te krijgen.

 


13 maart 2020

Advies Week van de Mondhygiënist en coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


13 maart 2020

Werkgevers en zzp’ers kunnen beroep doen op bestaande én nieuwe regelingen

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


12 maart 2020

NVM-mondhygiënisten annuleert al haar bijeenkomsten

NVM-mondhygiënisten heeft nauwlettend alle berichtgeving bijgehouden rondom het coronavirus (COVID-19). Het virus verspreidt zich nog steeds en voorzorgsmaatregelen worden vanuit de overheid steeds verder aangescherpt.

Door de berichtgeving en het afgelasten van grotere evenementen hebben wij besloten met onze eigen bijeenkomsten geen platform te bieden waarbij het risico op verspreiden van het virus vergroot wordt. Vandaar dat alle NVM-bijeenkomsten tot nadere berichtgeving worden geannuleerd.

Deze beslissing past bij het karakter van een beroepsorganisatie die staat voor preventie. Deze beslissing houdt in dat alle op dit moment ingeplande bijeenkomsten komen te vervallen.

Over het Young Professional Event en de ALV in juni nemen wij in een latere fase een beslissing afhankelijk van de ontwikkelingen.

 


12 maart 2020

Coronavirus en de mondzorgpraktijk

Het coronavirus heeft inmiddels ook ons land bereikt en er zijn meerdere besmettingen. Wat betekent dit voor de mondzorgpraktijken? Een update.

NVM-mondhygiënisten en KNMT hebben nauw contact met elkaar over het coronavirus. De ontwikkelingen en adviezen van onder andere het RIVM worden op de voet gevolgd. De KNMT heeft nauw contact met instanties, zoals de IGJ, het ministerie van VWS en de afdeling Infectiepreventie van ACTA. Omdat wij waarde hechten aan eenduidige informatievoorziening binnen de mondzorg, verwijzen wij voor de meest actuele informatie naar de website van de KNMT.
Cliënten kunnen voor actuele informatie over het coronavirus terecht op de website Alles over het gebit.

Uiteraard volgt NVM-mondhygiënisten in dit kader alle belangrijke websites:

Ook nu er besmettingen zijn hoeven de mondzorgpraktijken geen extra voorzorgsmaatregelen te treffen en is het volgen van de Richtlijn Infectiepreventie voldoende. Vooral handhygiëne (hoofdstuk 4, pagina 43) is heel belangrijk om het risico van overdracht van micro-organismen te voorkomen.

Voor iedereen (zorgverlener en cliënt) gelden deze aanbevelingen.

Voor de mondzorgverleners:

FFP2-mondmaskers:

Bovenstaande maskers gaan niet naar mondzorgpraktijken. De GGD zal mondkapjes en overige beschermingsmiddelen gaan verdelen onder alle zorgverleners. De fabrikanten werken hier ook aan mee. Hiermee moet worden voorkomen dat er tekorten ontstaan bij mondhygiënisten, tandartsen en andere mondzorgverleners door doorlopende bestellingen van mondkapjes door bijvoorbeeld ziekenhuizen. Minister Bruins heeft dat 5 maart jl. bekend gemaakt tijdens het Kamerdebat over het coronavirus. Er volgt geen verstrekking van FFP2-mondmaskers naar de praktijken vanuit een landelijke coördinatie.

De WHO geeft tevens informatie voor maatregelen op de (kantoor)werkplek.

Als er landelijk aanpassingen komen passen wij de berichtgeving aan.

 


NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl