NIEUWSOVERZICHT CORONAVIRUS

Op deze pagina tref je actuele informatie over het coronavirus en de veel gestelde vragen omtrent het coronavirus in de mondzorgpraktijk.

FAQ-lijst

Update 29-04-2020

NVM-mondhygiënisten heeft naar aanleiding van de veel gestelde vragen die binnen zijn gekomen bij het bureau en de NVM-live webinars, voor de leden een FAQ-lijst samengesteld waarin antwoorden op deze vragen zijn geformuleerd. Wij zijn ons ervan bewust dat deze lijst wellicht dagelijks herzien moet worden. Wij volgen de actualiteiten nauwlettend, maar kunnen niet voorkomen dat het nieuws ons soms achterhaalt.

Voor persoonlijke vragen kun je een mail sturen naar bureau@mondhygienisten.nl.

FAQ-LIJST (alleen voor leden)

 


HET LAATSTE NIEUWS

Hier lees je de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in de mondzorgpraktijk.

Update: 21 september 2020, 12:15 uur


21 september 2020

Apart telefoonnummer voor testen van zorgpersoneel

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


17 september 2020

Oproep: blijf coronatests doorgeven aan Meldpunt Mondzorg Corona

De Mondzorgalliantie roept haar achterban op meldingen van coronatests te blijven doen bij het Meldpunt Mondzorg Corona. Het maakt daarbij niet uit of testen negatief of positief uitvallen. Sinds de opening op 14 juli zijn er al meer dan 700 meldingen gemaakt. De laatste weken neemt het aantal meldingen echter wat af. Dit staat haaks op de landelijke groei aan het aantal afgenomen tests.

Meld je test, besmet of niet
De alliantie vraagt iedereen die in de mondzorg werkt om een melding te doen zodra ze getest zijn – het maakt niet uit of uitkomst is dat je besmet bent of juist niet. Het is belangrijk dat gedurende langere tijd te blijven doen, zodat er geleerd kan worden van verschillende fases in de pandemie.

Alleen een melding voor jezelf doorgeven
Je mag alleen een melding voor jezelf doen. Het is wettelijk niet toegestaan een melding te maken namens iemand anders. Je kunt anderen wel wijzen op het maken van een melding.

Melden is anoniem
Als je via www.meldpuntmondzorgcorona.nl doorgeeft dat je getest bent op COVID-19, wordt je gevraagd naar de testuitslag en jouw werkomstandigheden. Je hoeft géén identificeerbare persoonlijke gegevens door te geven; het meldpunt is volledig anoniem.

Impact coronapandemie monitoren
Via het Meldpunt Mondzorg Corona monitort de Mondzorgalliantie van ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT de impact van de coronapandemie op mondzorgpraktijken. Kennis uit het meldpunt moet helpen bij het treffen van adequate tegenmaatregelen.

Heb je vragen over het Meldpunt Mondzorg Corona, neem dan contact op met bureau@mondhygienisten.nl.

Getest op COVID-19? Geef het door via www.meldpuntmondzorgcorona.nl.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT


17 september 2020

Update Tozo

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


16 september 2020

Voorwaarden behandelen bijzondere doelgroepen aangepast

Er is een nieuwe versie verschenen van het addendum bij de Leidraad Mondzorg Corona. De nieuwste versie van het addendum heeft een nieuw triageschema en extra toelichting over de uitgangspunten voor het verlenen van zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten uit instellingen.

In het nu verschenen addendum versie 1.3 staan de voorwaarden voor het kunnen behandelen van patiënten uit het verpleeghuis en de gehandicaptenzorg, de zogenaamde ‘bijzondere doelgroepen’. De wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie 1.2 zijn beperkt.

Naast het addendum gelden momenteel de Leidraad Mondzorg Corona 5.0 (en het bijbehorende triageschema) en de Werkinstructie Spoedzorg 4.0.

 


9 september 2020

Aandacht gevraagd voor testen mondzorgverleners

De Mondzorgalliantie dringt er bij VWS op aan dat het voorrangsbeleid voor eerstelijns zorgverleners bij het testen op het coronavirus ook voor de mondzorg gaat gelden. Als mondzorgverleners lang moeten wachten op een test, brengt dat de continuïteit van de zorg en daarmee de gezondheid van patiënten in gevaar, zo stelt de alliantie in een brief aan VWS.

Belang van snelle toegang
In haar brief aan VWS vraagt de Mondzorgalliantie aandacht voor het belang van snelle toegang tot het testen op het coronavirus voor mondzorgverleners. Uit recente cijfers van het Meldpunt Mondzorg Corona blijkt dat mondzorgverleners momenteel gemiddeld 4 dagen niet kunnen werken in het huidige testbeleid, met uitschieters daar boven.

Sluiting voor patiënten voorkomen
Omdat de mondzorg in Nederland veel kleine praktijken behelst waar vaak slechts één tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus werkt, brengt het wachten op een testuitslag voor deze zorgverleners vaak sluiting van een volledige praktijk met zich mee. Dat betekent dat de zorg voor alle patiënten van een dergelijke praktijk afgezegd (en later ingehaald) moet worden. Mondzorgverleners sneller testen en sneller de uitslag geven is daarom cruciaal.

Voorrang zorgverleners
Tijdens het debat over de coronapandemie op woensdag 12 augustus nam de Tweede Kamer een motie aan om zorgverleners voorrang te geven bij het testen op corona. Deze motie van 50Plus werd aangenomen met steun van alle andere partijen in de Tweede Kamer. De motie verzoekt de regering “om te bewerkstelligen dat zorgpersoneel altijd met voorrang getest kan worden en er tevens voor te zorgen dat testresultaten van zorgmedewerkers met de grootst mogelijk spoed aan hen bekend gemaakt zullen worden teneinde het gevaar van besmettingen te minimaliseren en onnodig ziekteverzuim te voorkomen.” De regering heeft nu beloofd de uitvoerbaarheid van de motie te onderzoeken.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT


4 september 2020

‘Losse’ toeslagcode corona ook ingeregeld door zorgverzekeraars

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


3 september 2020

Nauw contact, thuisisolatie en -quarantaine opgenomen in Leidraad versie 5.0

Het aangepaste RIVM-beleid voor patiënten en mondzorgverleners rondom nauw contact met een besmet persoon, thuisisolatie en (thuis)quarantaine is nu ook opgenomen in een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona (LMC). Ook de triagevragen en het stroomschema zijn erop aangepast.

Veranderingen LMC versie 5.0

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van de Leidraad hebben te maken met het beleid rondom patiënten en medewerkers die:

De triagevragen en het daarbij horende stroomschema zijn specifiek op dit nieuwe beleid aangepast.

Triageschema van patiënten in de mondzorgpraktijk

 

Verduidelijking inzetbaarheid medewerkers

De inzetbaarheid van mondzorgmedewerkers die samenhangt met het nieuwe beleid is in deze nieuwe versie van de Leidraad verduidelijkt.

Naar de Leidraad Corona Mondzorg versie 5.0

 

Volgende versie Addendum Leidraad volgt nog

De Commissie werkt nog aan een volgende versie van het addendum met triage voor mondzorg in verpleeghuis en gehandicaptenzorg. De Werkinstructie Spoedzorg blijft vooralsnog ongewijzigd.

 

Commissie LMC: ‘Voorkom dat patiënten lang in de wachtkamer zijn’

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil het belang van het advies om patiënten niet te lang in de wachtkamer te laten verblijven nog eens benadrukken. Ze doet dat bij het verschijnen van versie 5.0 van de Leidraad. Deze zes tips helpen je om het verblijf in de wachtkamer zo kort mogelijk te houden.


28 augustus 2020

Corona-update: regels inzetbaarheid mondzorgverlener aangepast

Het RIVM heeft de richtlijn rond het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast. De regels voor wanneer mondzorgverleners wel en niet mogen werken in coronatijd zijn als gevolg hiervan aangescherpt.

De volgende regels uit de Richtlijn inzet en testbeleid zorgmedewerkers van het RIVM gelden nu voor mondzorgverleners die zorg verlenen maar geen klachten hebben:

Inzetbaarheid mondzorgverlener zonder klachten  
teruggekeerd uit een risicogebied/-land met (code oranje/rood) thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na terugkeer
met een positief geteste huisgenoot thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact
met een positief getest nauw contact thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact
met huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid thuisblijven/quarantaine tot de testuitslag van huisgenoot bekend is

De quarantaineperiode van 10 dagen blijft ook gelden als er in die periode een test op SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld vanwege klachten) en de uitslag negatief is.

 

Uitzondering op de quarantaine: continuïteit van zorg

Er geldt één uitzondering op deze uitgangspunten. Als de continuïteit van zorg in het geding komt (bijvoorbeeld door dreigende personele krapte), mag de mondzorgverlener die geen klachten heeft gedurende de quarantaineperiode wel aan het werk blijven in de praktijk, uiteraard met inachtneming van de Leidraad Mondzorg Corona.

 

Zelf criteria formuleren over voortgang zorg

Praktijken mogen zelf criteria (eventueel met benoemen van specifieke functies) formuleren wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Werkgevers kunnen deze criteria in overleg met de bedrijfsarts, het personeel en eventueel de GGD formuleren. Ze moeten daarnaast waarborgen dat de mondzorgverlener, als die dat wil, contact kan opnemen met de bedrijfsarts of de GGD voor een onafhankelijk advies.

 

In de regel moet loon worden doorbetaald tijdens quarantaine

In de regel behoudt een persoon in quarantaine recht op doorbetaling van het salaris. Het uitgangspunt in de wet is dat een werknemer die zijn werkzaamheden niet verricht recht op loon heeft, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Denk bij dit laatste aan bewust te laat komen of het weigeren van werk. Onlangs oordeelde een rechter dat bij het in quarantaine gaan gehoor wordt gegeven aan een voorzorgsmaatregel van de overheid en dit niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit betekent dat een werkgever in de meeste gevallen gedurende de quarantaineperiode het loon zal moeten doorbetalen. Het doelbewust afreizen naar een risicogebied met een oranje of rood reisadvies kan hier onder bepaalde omstandigheden een uitzondering op zijn.

 


27 augustus 2020

Declareren toeslag COVID-19 grotendeels geregeld

Volgens Zorgverzekeraars Nederland kunnen nagenoeg alle zorgverzekeraars inmiddels de prestaties C88 en F902 in combinatie met een andere prestatie verwerken. Deze toeslag kan met terugwerkende kracht tot 1 augustus in rekening worden gebracht.  Voor het declareren van een “losse” toeslagcode is het advies van de Mondzorgalliantie om te wachten tot 1 september.

 

NZa heeft toeslagregeling aangepast

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorige week de toeslagregeling aangepast, omdat er in de praktijk enkele knelpunten naar voren kwamen die niet overeenkwamen met de eerder gemaakte afspraken. Dit betrof het los kunnen declareren van de toeslag zonder andere prestaties op dezelfde dag en het toevoegen van de code aan de C13 (probleemgericht consult). Ook deze regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 augustus. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van 19 augustus 2020.

 

Losse prestaties vanaf 1 september declareren

Met ZN is een discussie gevoerd rondom C88 in combinatie met C13 en het ‘los’ kunnen declareren van de prestatie. Aangezien het uitgangspunt van C88 een compensatie is voor een bezoek van een patiënt aan een mondzorgpraktijk zou de reden voor het bezoek irrelevant moeten zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de NZa de regeling aangepast, zodat deze aansluit bij wat afgesproken is en zijn de zorgverzekeraars gehouden aan het invoeren  van de nieuwe regeling in hun systemen.

De Mondzorgalliantie kan begrijpen dat de zorgverzekeraars hiervoor een redelijke termijn nodig hebben. Daarom is het advies om de declaraties voor de  ‘losse’ prestatie C88 en de combinatie met C13 nog even vast te houden en pas  vanaf 1 september te declareren.

 

Problemen melden bij ledenservice

Mondzorgverleners kunnen bij  hun eigen beroepsorganisatie problemen met betrekking tot de declaratie van de C88 en F902 melden.  Mochten hieruit  structurele problemen blijken, dan worden deze gemeld bij de NZa.

 

ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten, ONT

 


20 augustus 2020

NZa past knelpunten regeling toeslag COVID-19 aan

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


12 augustus 2020

WHO adviseert voor mondzorg strikte regels aan te houden zoals Nederlandse Leidraad Corona

Nederlandse mondzorgverleners lopen voorop met veilig behandelen

Advies WHO niet van toepassing op Nederland
In de media verscheen vandaag het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële mondzorg uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een mondzorgpraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

Mondzorg in Nederland is ingericht op veilig werken
In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en tot die tijd de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Bezoek aan de tandarts/mondhygiënist/tandprotheticus leidt niet tot extra besmettingen
Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

 


10 augustus 2020

NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’

Op 3 juni heeft NZa in het kader van het opstarten van de reguliere zorg na de coronapiek dit voorjaar de informatiekaart ‘Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?’ gepubliceerd.

Zorgaanbieders hebben inmiddels allerlei vormen van communicatie ontwikkeld en tot uitvoering gebracht in het kader van het weer opstarten van de reguliere zorg. NZa heeft de afgelopen periode een aantal aansprekende voorbeelden van communicatie naar patiënten uit de diverse sectoren verzameld. Elk van die voorbeelden heeft het RIVM geanalyseerd aan de hand van het Kader Preventiegedrag COVID-19. De resultaten daarvan zijn omgezet in concrete handvatten voor de zorgaanbieder die de communicatie met patiënten wil verbeteren of uitbreiden.

In de NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ presenteert NZa deze voorbeelden. Ze duiden de kracht van die voorbeelden en geven adviezen over het bereiken van patiënten met de verschillende vormen van communicatie. Deze NZa-Special is gemaakt in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS.

 


3 augustus 2020

Klachten gezinsleden verduidelijkt in Leidraad 4.01

In het triageschema horende bij Leidraad Mondzorg Corona versie 4.0 stond dat patiënten met gezinsleden die symptomen passend bij COVID-19 hebben, vallen onder patiëntengroep B. Dit is nu aangepast naar gezinsleden met koorts of benauwdheidsklachten.

Verwarring over klachten gezinsleden en huishoudcontacten
Voor mondzorgverleners is het niet altijd helder of patiënten met gezinsleden of huishoudcontacten die bijvoorbeeld hoesten of keelpijn hebben, vallen onder patiëntengroep B. Personen die vallen onder patiëntengroep B worden behandeld volgens de werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de tandartspraktijk.

Omschrijving patiëntengroep B verduidelijkt en doorgevoerd in Leidraad
Om verwarring te voorkomen heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona de omschrijving aangepast. De verduidelijking van klachten bij gezinsleden is doorgevoerd in de omschrijving van patiëntengroep B:
• Personen met (de afgelopen 24 uur) symptomen passend bij COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met koorts of benauwdheidsklachten
• Personen met bewezen COVID-19 of personen in thuisisolatie
• Gezinsleden (huishoudcontacten) van personen met bewezen COVID-19
• Personen met een verhoogde kans op infectie
De verduidelijking is ook aangepast in het triageschema en de Leidraad Corona Mondzorg versie 4.01.

Naar de Leidraad Corona Mondzorg versie 4.01

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

 


31 juli 2020

Probleem verwerking C88 en F902 bij sommige verzekeraars

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


29 juli 2020

Tijdelijke toeslag meerkosten door corona-uitbraak

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


17 juli 2020

Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


14 juli 2020

TOZO in relatie tot de Continuïteitsbijdrage (CB) – vandaag laatste mogelijkheid tot aanvragen CB

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


14 juli 2020

Getest op COVID-19? Geef het anoniem door via Meldpunt Mondzorg Corona

Werk je in de mondzorg en ben je getest op COVID-19? Geef dat dan door aan het Meldpunt Mondzorg Corona. Met dit meldpunt willen de Commissie Leidraad Mondzorg Corona en de Mondzorgalliantie van ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT de besmettingen met COVID-19 binnen de mondzorg anoniem monitoren.

Lees hier het volledige bericht.


1 juli 2020

Periode dat UBO (aan)gemeld kan worden verlengd tot 7 juli

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.


30 juni 2020

Leidraad Mondzorg Corona 4.0 met werkinstructie Spoedzorg COVID-19 staat online

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


19 juni 2020

Versie 3.2 Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 juni 2020

Problemen rondom UBO verklaring neergelegd bij ZN

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 juni 2020

Compensatieregeling mondzorg Wlz vanaf 15 juni 2020

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 mei 2020

Analyse declaratievoorwaarden continuïteitsbijdrage-regeling

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 mei 2020

Rekenmodule CB-NOW en nieuwe FAQ op site ZN

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 mei 2020

Eerste resultaten gesprek met ZN over voorwaarden continuïteitsbijdrageregeling

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


18 mei 2020

Analyse betaalovereenkomst, addenda en geschillenregeling continuïteitsbijdrage

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 mei 2020

Nieuwe versie Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar

Per 15 mei 2020 is versie 3.1 van de Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar die versie 3.0 van 21 april 2020 zal vervangen.

Lees verder

(toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten).

 


15 mei 2020

FAQ Leidraad en procesverantwoording bij versie 3.1 Leidraad Mondzorg Corona

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


13 mei 2020

Procesinformatie continuïteitsbijdrage

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


1 mei 2020

Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen

Wij krijgen regelmatig vragen over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals mondkapjes. De voorraden bij de dentale depots variëren: de ene keer zijn er tekorten, de andere keer niet. Dit is afhankelijk van de aanvoer en van de ordergroottes. De depots zien dat er gemiddeld genomen grotere orders worden gedaan. Veel depots stellen een maximum aan het per keer te bestellen aantallen persoonlijke beschermingsmiddelen om zo veel mogelijk klanten te kunnen bedienen.

Naar verwachting zou de situatie eind mei moeten gaan normaliseren. Vanaf dan moet er weer voldoende voorraad zijn om aan de continue vraag vanuit de mondzorg te voldoen. Houd de websites van de leveranciers in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Je kunt ook gebruikmaken van Hulptroepen.nu, een initiatief ten behoeve van kleinere zorgverleners. De reguliere mondzorg kan geen beroep doen op de landelijke PBM-voorraden van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Aanmelding via het bestelportaal van LCH kan niet; je aanvraag wordt afgewezen. CAM-tandartsen die acute zorg aan (mogelijke) COVID-19 patiënten leveren en andere zorgsectoren die acute zorg leveren c.q. grotere tekorten kennen, gaan voor.

 


24 april 2020

Zorgmedewerkers met milde klachten kunnen zich laten testen

Zorgmedewerkers met milde klachten kunnen zich laten testen, zo meldt het RIVM in het nieuwe testbeleid voor zorgmedewerkers. Dit kan alleen als je als zorgmedewerker minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebt en directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt.

Het laten testen kan, na doorverwijzing, bij de regionale GGD. Ook de eigen huisarts en bedrijfsarts kan doorverwijzen. Alle GGD’s hebben een testfaciliteit ingericht en voldoende testafname-capaciteit om zorgmedewerkers met ziekteverschijnselen van COVID-19 te testen. Lees hier meer informatie over het testen bij de GGD en zoek hier een GGD bij u in de buurt. Aan het testen zijn geen kosten verbonden voor de zorgmedewerker. Voorwaarde is wel dat je klachten moet hebben. Geen klachten en toch willen testen? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Als je positief bent bent getest op COVID-19 dan verzoeken wij je hier (desgewenst anoniem) melding van te maken bij je eigen beroepsvereniging. Deze meldingen worden ter voorbereiding op het meldpunt Mondzorg Corona verzameld, waarmee wij beogen de capaciteit van mondzorgverleners gedurende de COVID-19 crisis te monitoren.

Mocht het zijn dat je problemen ondervindt bij bijvoorbeeld het verkrijgen van de doorverwijzing of wil de GGD niet aan het verzoek voldoen of ontvang je toch een factuur, meld dit dan bij de IGJ – meldpunt@igj.nl en bij ons: bureau@mondhygienisten.nl

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

 


24 april 2020

IGJ: Tandartsen en mondhygiënisten moeten bij opening praktijken richtlijnen coronazorg goed naleven

Veel tandartsen en mondhygiënisten openen deze week hun praktijken weer voor reguliere zorg. Zij doen dit op advies van de koepels van mondzorg. De afgelopen weken waren de praktijken alleen open voor spoedzorg.

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt het positief dat de koepelorganisaties mondzorg een nieuwe leidraad met maatregelen tijdens corona hebben gemaakt. De inspectie vindt het daarbij belangrijk dat voorlopig de meest noodzakelijke mondzorg wordt opgepakt. Daarna kan er ruimte komen voor uitbreiding van de reguliere zorg.

Zij vinden ook dat tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici de Leidraad Mondzorg Corona goed moeten naleven wanneer zij de reguliere zorg hervatten. De IGJ ziet alleen toepassing voor FFP2 mondmaskers in CAM praktijken.

Lees hier het hele bericht.

 


24 april 2020

Mondhygiënist is vitaal/cruciaal beroep

Vanuit verschillende kanten bereikten ons berichten dat kinderdagverblijven de kinderen van mondhygiënisten en andere mondzorgverleners (zoals tandarts, tandprotheticus, orthodontist, tandartsassistent, tandtechnieker) weigeren omdat zij niet tot de vitale/cruciale beroepen zouden behoren.

De mondzorgalliantie heeft deze signalen serieus genomen en actie ondernomen. Op de website van het ministerie van VWS staat omschreven waar je als zorgberoep aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de opvang bij de kinderdagverblijven tijdens deze coronacrisis. Deze belangrijke informatie hebben wij via een brief onder de aandacht gebracht bij de twee koepelorganisaties van kinderdagopvang. Wij gaan ervan uit dat wij hiermee in ieder geval duidelijk hebben gemaakt dat de kinderen van mondhygiënisten en andere mondzorgverleners gebruik mogen maken van de kinderopvang.

Print de brief en neem hem mee naar het kinderdagverblijf. Mocht je problemen blijven ondervinden, meld het ons.


24 april 2020

Toolkit Corona voor communicatie patiënten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.


21 april 2020

Mondzorgpraktijken kunnen reguliere zorg hervatten

Op 16 maart jl. hebben de gezamenlijke mondzorgkoepels geadviseerd alle reguliere mondzorg op te schorten, dit advies is door VWS en IGJ tot veldnorm verheven. Het was op dat moment onduidelijk hoe verantwoorde en veilige mondzorg verleend kon worden. Daarnaast hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om de besmettingscurve af te vlakken en overheidsbeleid te ondersteunen.

De koers van het advies, en later de veldnorm, is erkend door de toegezegde steunmaatregelen. Na ruim drie weken hard werken achter de schermen en in goed overleg met de stakeholders publiceren wij vandaag onze eigen richtlijn waarmee mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg kunnen hervatten. Deze leidraad is voorgelegd aan het RIVM, de IGJ en aan VWS. Wij kunnen melden dat mondzorgpraktijken vanaf morgen 22 april de reguliere zorg kunnen hervatten nu vandaag is ingestemd met de definitieve Leidraad Mondzorg Corona.

Leidraad Mondzorg Corona
De definitieve Leidraad Mondzorg Corona omvat:
• De triage van de verschillende patiëntengroepen, zoals gedefinieerd door het
RIVM, met inachtneming van de gangbare methoden van infectiepreventie en
aangevuld met tijdelijke extra maatregelen om tegemoet te komen aan het
verzoek van ‘social distancing’ door de Rijksoverheid.
• De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Definities van spoed en noodzakelijke niet-reguliere mondzorg.
• Aanvullende hygiënemaatregelen voor de mondzorgpraktijk op het algemene RIVM-advies.

Tevens ter aanvulling op de Leidraad voor je beschikbaar gesteld:
• Appendix 1: flowchart over triage van patiënten in de mondzorgpraktijk
• Appendix 2: een aantal voorbeelden van communicatie met patiënten

Persconferentie
Vandaag is tijdens de wekelijkse persconferentie de mondzorg kort aan de orde geweest. Premier Rutte stelde dat tandartsen en mondhygiënisten “al open konden”. Meer precies is het zo dat wij nooit dicht zijn geweest, maar de reguliere zorg hebben opgeschort tot het moment waarop we deze weer verantwoord kunnen leveren.

Met de definitieve vaststelling van de Leidraad Mondzorg Corona kan onze koers worden vervolgd. Vanaf morgen 22 april kunnen mondzorgpraktijken de reguliere mondzorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten. Dit houdt in dat alle mondzorgverleners en mondzorgpraktijken daarbij de Leidraad Mondzorg Corona volgen.

Tot slot willen wij benadrukken dat er de afgelopen weken ontzettend hard is gewerkt door de gezamenlijke mondzorgkoepels en de Commissie Leidraad Mondzorg om alle bovenstaande voorbereidingen te treffen. Hierover is intensief overleg gevoerd met VWS, NZa, ZN, RIVM en IGJ. Wij zijn hen erkentelijk voor de ondersteuning die hierbij is geboden. Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, kunnen mondzorgverleners reguliere mondzorg hervatten. Wij doen daarbij een beroep op jou om dat op verantwoorde en gepaste wijze te doen.

 


21 april 2020

Ná de persconferentie 19.00 uur volgt informatie hervatting reguliere mondzorg

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 april 2020

Aanvraag persoonlijk Vecozocertificaat en autorisatie zorginkoopportaal

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


18 april 2020

Noodzakelijke voorbereidingen op de aanvraag Continuïteitsbijdrage

Om straks een aanvraag te kunnen doen voor de continuïteitsbijdrage heb je een persoonlijk Vecozo-certificaat nodig met een aantal autorisaties (‘zorginkoopportaal’ en ‘declaratieportaal’).

Bij de aanvraag/autorisatie van een persoonlijk Vecozo-certificaat kun je de flowchart raadplegen die wij hebben opgesteld. Wanneer je de afgelopen 2 jaar reeds overeenkomsten hebt afgesloten via het zorginkoopportaal, dan is de noodzakelijke autorisatie reeds geactiveerd, idem als je reeds declareert via het declaratieportaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor het merendeel van de tandprothetici.

Wanneer je dat nog niet gedaan hebt dan adviseren wij je dit zo snel mogelijk te regelen.

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


16 april 2020

Stand van zaken hervatting reguliere werkzaamheden

Als mondzorgkoepels volgen wij een gezamenlijke koers om op gepaste en verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden te hervatten. Deze koers wordt in nauw overleg met VWS, NZa, IGJ en ZN afgestemd, omdat de ontwikkeling en bijbehorende gevolgen van COVID-19 dwingen tot dagelijks handelen. Wij hechten eraan om waar mogelijk maximale duidelijkheid te scheppen voor alle mondzorgverleners in Nederland. Dit is nu de stand van zaken. Lees hier verder.

(toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten)

 


16 april 2020

Togs aanvraag uitgesteld naar 22 april

De aanvraag van de TOGS-regeling (voor bedrijven in de sectore,n die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis), waar nu ook de SBI-codes voor praktijken van tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici onder vallen, zou vanaf 15 april ingediend kunnen worden, maar is uitgesteld naar 22 april.

 


15 april 2020

Advies van Commissie Leidraad Mondzorg Corona

Vandaag heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona haar advies opgeleverd en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS. Daarnaast is de leidraad in afschrift verstuurd aan de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde, de NZa, ZN en de Patiëntenfederatie NL.

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 april 2020

Nederland en Duitsland hebben afspraken hebben gemaakt over grensoverschrijdende werkzaamheden en coronamaatregelen

Nederland en Duitsland hebben afspraken hebben gemaakt over toepassing van het belastingverdrag bij grensoverschrijdende werkzaamheden en coronamaatregelen, zo meldt de website Taxlive.

Tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en andere werkenden en werknemers die in de grensgebieden in Duitsland of België wonen en in Nederland werken, kennen specifieke fiscale regels om negatieve gevolgen van verschillen in regelgeving te beperken.

Als grensarbeiders door de coronamaatregelen thuis moeten werken, zal de belastingplicht niet verschuiven. Grensarbeiders moeten een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en moeten onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de coronamaatregelen. Voor grensarbeiders, die altijd al een of enkele dagen thuis werken, geldt de goedkeuring niet.

In de regel zijn de ondersteuningsmaatregelen in Nederland niet toegankelijk voor grenswerkers, omdat ze niet in Nederland wonen. Wie buiten Nederland werkt maar een bedrijf in Nederland heeft, kan deels aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO): ze maken geen aanspraak op een Tozo-uitkering voor levensonderhoud maar kunnen wel een Tozo-lening krijgen voor hun bedrijfskapitaal.

Vraag en antwoord Coronamaatregelen en werken over de grens

 


9 april 2020

Update: verlenging staking reguliere zorg & gesprekken ZN en VWS

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.


9 april 2020

Financiële compensatie coronacrisis: zo staat het ervoor

De laatste dagen zijn er veel ontwikkelingen rondom financiële compensatiemaatregelen voor de mondzorg. De vier mondzorgkoepels werken hierin nauw samen. We zetten op een rijtje wat we nu weten. Deze maatregelen gelden ook voor mondhygiënisten.

• De compensatiemaatregelen van de zorgverzekeraars zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit van de zorgverlening en niet op inkomenscompensatie. Een deel  van de maatregelen van de overheid is dat wel.
o Zorgverzekeraars: continuïteitsbijdrage-regeling
o Rijksoverheid: financiële maatregelen

• Wie ervoor in aanmerking komt, kan op meerdere regelingen een beroep doen. Er zullen wel verrekeningen tussen een aantal regelingen gaan plaatsvinden. Waarschijnlijk zullen die achteraf gedaan worden. Wie ‘dubbele’ aanvragen heeft gedaan zal niet beboet worden maar zal ten onrechte ontvangen bedragen wel moeten terugbetalen.

• Praktijkhoudende tandartsen/mondhygiënisten/tandprothetici worden voor het verzekerde gedeelte van de door hen geleverde zorg gecompenseerd door de zorgverzekeraars via de continuïteitsbijdrage-regeling. Voor het onverzekerde gedeelte kunnen ze een beroep doen op regelingen van de rijksoverheid, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de TOGS (‘€4000-regeling’).

• ZZP-tandartsen/mondhygiënisten/tandprothetici kunnen een beroep doen op de Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO). De koepels zoeken uit of ze ook een beroep kunnen doen op de TOGS (‘€4000-regeling’). Duidelijk is dat ze geen beroep kunnen doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars.

• Naast de zorgverzekeraars en de rijksoverheid bieden ook andere instellingen financiële ‘verlichting’, zoals de Belastingdienst, banken en verzekeraars. Het gaat hierbij vaak om uitstel van betalingen.

Bron: KNMT

 


8 april 2020

Spoedgevallen tijdens corona-uitbraak

In samenspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn er instructies voor spoedzorg opgesteld door KNMT en ANT. Om ook mondhygiënisten met deze instructies bekend te maken hierbij de informatie. Meer weten? Kijk op https://www.knmt.nl/coronavirus/spoedgevallen-tijdens-corona-uitbraak.

Hoewel de reguliere behandelingen in de praktijk sinds 16 maart worden gestaakt, houd je als mondzorgverlener (tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus) wel de zorgplicht over jouw patiënten. Hoe je deze zorg organiseert en welke patiënten je wel en niet mag behandelen in jouw praktijk, zetten wij hieronder voor jou uiteen.

Bij de zorgverlening in deze tijden staat de veiligheid van patiënten en die van zorgverleners op 1. In onze praktijken zijn wij door het juist volgen van de richtlijn voor infectiepreventie goed ingericht op het omgaan met onder andere aerosolen. Dit maakt het mogelijk om niet besmette patiënten met spoedklachten in de eigen praktijk te behandelen.
Bij de zorgverlening staan op dit moment 2 uitgangspunten centraal:
– Behandel COVID-19-patiënten niet in de eigen praktijk, maar meld ze aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM)
– Verwijs COVID-19-patiënten niet automatisch door naar het ziekenhuis

Wat is spoed?
Onder spoed wordt verstaan:
– Dento-alveolair trauma waarbij repositie en replantatie noodzakelijk is, of als er sprake is van een gecompliceerde kroonfractuur met pulpa expositie
– Nabloeding na een behandeling
– Hevige pijn
– Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

Waar behandel je een patiënt met een spoedklacht?
Heeft de patiënt GEEN verkoudheidsklachten en GEEN koorts?
Dan kan spoedzorg in de eigen praktijk worden verleend;

Heeft de patiënt zelf GEEN verkoudheidsklachten, maar één van zijn gezinsleden of huisgenoten WEL koorts?
Meld de patiënt aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) en stel pijnmedicatie en/of medicamenteuze therapie in. Stuur de patiënt, na overleg met de ROAZ-tandarts, zonodig in;

Heeft de patiënt verkoudheidsklachten en/of koorts?
Meld de patiënt aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) en stel pijnmedicatie en/of medicamenteuze therapie in. Stuur de patiënt, na overleg met de ROAZ-tandarts, zonodig in.

Triageschema
Het triageschema maakt visueel welke afwegingen en stappen je maakt bij een spoedklacht. Houd dit schema bij de hand en gebruik het bij de eerste telefonische contacten met de patiënt. Daarnaast kan je gebruik maken van het advies pijnmedicatie bij medicamenteuze therapie voor volwassenen en kinderen.
Triageschema

Werkinstructie voor het verlenen van acute mondzorg (spoed) in de algemene praktijk
Naast de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken, die onverkort geldig is, is er een werkinstructie ontwikkeld die mondzorgverleners handvatten biedt om het besmettingsrisico voor het mondzorgteam en de te behandelen patiënten zo laag mogelijk te houden. Deze werkinstructie is niet toereikend voor de behandeling van besmette patiënten.
Werkinstructie acute mondzorg in de algemene praktijk

Mag ik spoed-gerelateerde klachten behandelen?
De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren hun leden om in ieder geval tot en met 19 april uitsluitend spoedeisende hulp aan niet-corona patiënten te verlenen. Naast spoed zijn er ook behandelingen die niet direct, maar ook niet weken later uitgevoerd kunnen worden.

Ze leiden dan mogelijk tot een spoedklacht:
– Pijn (bijv. endodontische klachten / pulpitis).
– Uitgevallen of afgebroken restauraties
– Afgebroken gebitselementen
– Prothese problemen
– Ernstige parodontale infecties
– Alveolitis
– Scherpe randen, die pijn en/of beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben.
– Noodzakelijke nazorg / complicaties na eerdere dento-alveolaire chirurgie (o.a. implantatie, flapoperaties).
– Blaar die niet geneest (orale pathologie).
– Focus vrijmaken

Bij spoed-gerelateerde klachten dient dus steeds per patiënt afgewogen te worden of behandeling strikt noodzakelijk is.

Zelf besmet geweest en hersteld? Ook dan mag je geen besmette patiënt behandelen in de eigen praktijk
Dezelfde regels gelden zoals voor alle andere beroepsgenoten. Heeft de patiënt symptomen van het coronavirus dan kan behandeling niet in de eigen praktijk (zie triage). Andere patiënten en/ of medewerkers kunnen anders besmet worden.

 


8 april 2020

Uitwerking steunmaatregelen en media

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


7 april 2020

Update gesprek met ZN over uitwerking steunmaatregelen

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


3 april 2020

Update VWS stand van zaken noodmaatregelen mondzorg

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


3 april 2020

Commissie Leidraad Mondzorg Corona van start

De beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT hebben onlangs de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld die de beroepsgroep op korte termijn zal voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis. De Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS hebben positief gereageerd op dit initiatief.

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft haar eerste vergadering gehouden op 2 april jl. en streeft ernaar om in kort tijdsbestek te komen tot een set van overzichtelijke en eenduidige adviezen (leidraad) die stapsgewijs zal worden gepubliceerd door de beroepsorganisaties op basis van urgentie en relevantie voor dat moment. De leidraad zal telkens worden geactualiseerd zodat deze in de pas blijft lopen met de laatste wetenschappelijke en klinische inzichten en politieke besluitvorming.

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil op basis van consensus tot zo breed mogelijk gedragen uitkomsten komen en zal daarvoor actief de samenwerking aangaan met alle beroepsgroepen, de (wetenschappelijke) opleidingen, de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het Ministerie van VWS. Vooralsnog blijft de commissie actief zolang als dit noodzakelijk wordt geacht.

Samenstelling van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona:

 


3 april 2020

Vervolg berichtgeving gezamenlijke mondzorgkoepels

Als vervolg op de berichtgeving van gisteravond en vanochtend over de voortgang van de gesprekken over de financiële compensatie informeren we jullie over het bijgevoegde persbericht van de gezamenlijke mondzorgkoepels over de ontstane situatie. Het persbericht verwijst naar het concrete voorstel voor compensatie dat de gezamenlijke mondzorgkoepels (ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT) zojuist aan minister de Jonge van het ministerie van VWS stuurden.

 


3 april 2020

Update duidelijkheid steunmaatregelen mondzorg

In navolging van het overleg van gisteren met VWS, NZa en ZN zal vandaag omstreeks 13.30 door alle mondzorgkoepels berichtgeving verschijnen met duidelijkheid over a.s. maandag 6 april.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT.

 


2 april 2020

Overheid laat mondzorg in onacceptabele onzekerheid

Vandaag hebben ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT gezamenlijk een noodoproep gedaan inzake het acute gevaar waarin de mondzorg verkeert. De hele dag zijn wij in overleg geweest met VWS, NZa en ZN en is keer op keer benadrukt hoe hoog de nood is en wat de contouren moeten zijn van een pakket aan steunmaatregelen voor de mondzorg.

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


31 maart 2020

Update maatregelen van de Rabobank

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


30 maart 2020

Update coronacrisis overleggen

Afgelopen week is veel gebeurd binnen de crisis coördinatie van NVM-mondhygiënisten. De ontwikkelingen gaan snel. Wij zitten er bovenop, met als doel de mondhygiënist zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. We pakken deze acties vanuit NVM-mondhygiënisten op, juist in deze tijd is het belangrijk dat we ons als Mondzorg samen sterk maken.

Het volledige bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


30 maart 2020

Update corona – NZa

Er is een oproep gekomen vanuit ANT om de NZa te melden over liquiditeitsproblemen en of NVM-mondhygiënisten de oproep wilde delen. Wij kunnen jullie melden dat dit niet meer nodig is.
Het volledige bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


26 maart 2020

Aanpassing consumentenwebsite i.v.m. coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 maart 2020

Extra NVM-live m.b.t. ontwikkelingen rondom coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 maart 2020

Sommige mondmaskers van buiten de EU zijn gelijkwaardig aan FFP2 en FFP3

Bepaalde mondmaskers die buiten de EU (o.a. China en de VS) zijn goedgekeurd, zijn gelijkwaardig aan FFP2- en FFP3-mondmaskers die voldoen aan de Europese norm EN-149 2001. Kijk hier te zien om welke maskers het gaat.

 


25 maart 2020

Vragen over testen mondzorgprofessionals op het coronavirus

Er zijn vragen binnengekomen over het testen van mondzorgprofessionals op het coronavirus. Op dit moment zijn daar niet genoeg testen voor, maar dit wordt meegenomen in het overleg met de betrokken instanties.

 


24 maart 2020

Rode Kruis start centrale inzamelactie medische hulpmiddelen

Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie.

Er is op dit moment een tekort aan de volgende beschermingsmiddelen:

• FFP1, FFP2 & FFP3 mondmaskers & mondkapjes
• Tyvek pakken
• Plastic handschoenen
• Desinfecterende middelen
• Beschermingsbrillen

Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn. Alles wat je kunt missen, maakt een verschil! Er is meer dan voldoende capaciteit om de producten op te halen.

Wil je een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl of inleveren@rodekruis.nl.

 


24 maart 2020

ABN AMRO treft steunmaatregelen vanwege impact coronavirus

ABN AMRO heeft voor de intermediairs en accountants een nieuwsbrief opgesteld met daarin de maatregelen die ABN AMRO neemt m.b.t. hun klanten en de coronacrisis.

NVM-mondhygiënisten deelt deze nieuwsbrief graag met jou zodat je die kunt delen en bespreken met je administratiekantoor, accountant of intermediair. (toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten).

 


 24 maart 2020

Informatie i.v.m. de coronacrisis voor mondhygiënisten werkend in loondienst

Sinds 16 maart jl. zijn veel mondzorgpraktijken gesloten. Maar er zijn ook praktijken die doorwerken. Wat betekent sluiting of doorwerken voor de mondhygiënist werkend in loondienst?

In de afgelopen week ontvingen wij veel vragen hierover. In een document ‘Informatie i.v.m. de coronacrisis voor mondhygiënisten werkend in loondienst’ worden antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen.

Dit document is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


23 maart 2020

Ook compensatie loonkosten bij vrijwillige sluiting praktijk

Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag laten weten dat de NOW-regeling (werktijdverkorting) ook geldt bij vrijwillige sluiting van de praktijk als gevolg van het coronavirus.

 


23 maart 2020

Vlaamse richtlijn (nog) niet van toepassing op Nederlandse situatie

Veel leden wijzen de KNMT op de Vlaamse richtlijn rondom behandelen tijdens de coronacrisis. Die schrijft in meer detail voor hoe er gehandeld mag worden. Ze vragen zich af of het hier geldende advies niet moet worden aangescherpt. Dat is vooralsnog niet het geval. Met het advies van zondag 16 maart jl. gelden er al beperkingen in de Nederlandse situatie. Het advies houdt namelijk in alleen spoedklachten te behandelen met reguliere beschermingsmiddelen, als ingeschat wordt dat de patiënt niet besmettelijk is. Vanaf nu alle behandelingen uitvoeren met extra beschermingsmiddelen is door de grote tekorten niet mogelijk. Nieuwe voorraden moeten, als ze er zijn, ook verdeeld worden over de hele zorgsector.

De IGJ heeft op vrijdag 20 maart het volgende bericht doen uitgaan:

Coronavirus: mondzorg staken, behalve bij spoed

Nieuwsbericht | 20-03-2020 | 18:30

Tandartsen en mondhygiënisten moeten stoppen met mondzorg die geen haast heeft. Dit om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Zij moeten alleen in spoedgevallen nog patiënten behandelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt het belangrijk dat deze tijdelijke beroepsnorm voor de mondzorg door de beroepsgroep wordt gevolgd.

De gedragslijn alleen spoedgevallen te behandelen wordt breed ondersteund, onder meer door de Koninklijke Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie van Nederlandse Tandartsen (ANT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Afdeling Tandheelkunde RadboudUMC en UMCG Tandheelkunde en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG.

De beroepsgroep heeft op basis van hun eigen kennis en expertise zelf een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende risico’s. Alle zorgaanbieders en zorgverleners moeten zich aan de normen voor verantwoorde zorg van de beroepsgroep houden. Nu betekent dat dus tijdelijk dat alleen spoedeisende mondzorg wordt gegeven.

Moet ik mijn praktijk verplicht sluiten voor reguliere behandelingen?
Er is geen verplichting van de rijksoverheid om praktijken te sluiten voor reguliere behandelingen. Het ministerie van VWS en de IGJ hebben wél het dringende advies van de gezamenlijke mondzorgkoepels om alleen nog spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten overgenomen als de tijdelijke norm voor verantwoorde zorg in deze fase van de coronacrisis. Als je besluit af te wijken van de norm dan moet je daarvoor een deugdelijke motivering hebben, die bovendien in het belang van de patiënt is.

 


20 maart 2020

Invorderingsmaatregel medische hulpmiddelen – wat betekent dit voor de mondzorg?

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 maart 2020

Nieuw: KVK Coronaloket

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 maart 2020

Berichtgeving vanuit ABN AMRO: meest gestelde vragen en steunmaatregelen voor (para)medici

De uitbraak van het coronavirus heeft acute impact op de geldsituatie van veel bedrijven en particulieren. Daarom komt ABN AMRO met een aantal steunmaatregelen om haar klanten zo gezond mogelijk door de crisis te loodsen. Het gaat om maatregelen waardoor bedrijven en hypotheekklanten met betalingsproblemen tijdelijk geen aflossing hoeven te betalen.

Voor meer informatie over deze maatregelen, verwijst ABN AMRO graag naar hun website.

Voor een groep van zo’n 55.000 Commercial Banking-klanten, die een lopend zakelijk krediet hebben tot 2,5 miljoen euro, wordt betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. Dit geldt ook voor zakelijke kredieten verstrekt aan medici. Op de website tref je antwoorden aan op de meest gestelde vragen door medici rondom het coronavirus:

ABN AMRO adviseert haar klanten om de maatregelen goed te lezen en te bekijken of er voor hen mogelijk automatisch iets wordt ingeregeld of dat zij zich moeten melden voor een regeling.

Een aantal specifieke sectoren wordt acuut hard getroffen door het coronavirus. ABN AMRO onderzoekt of er voor dergelijke sectoren als geheel generieke snel werkende regelingen mogelijk zijn en adviseert haar medische klanten, zoals onder meer mondzorgverleners, dierenartsen en fysiotherapeuten, om contact op te nemen met hun relatiemanager als zij verwachten dat deze maatregelen niet toereikend zijn. De verzoeken worden individueel beoordeeld en er wordt gewerkt aan een oploskader voor de medische relaties welke financieel getroffen zijn door het coronavirus.

 


20 maart 2020

Belangrijke berichtgeving vanuit Infomedics voor ondernemers

Infomedics zal tijdelijk geen incidentele vervroegde uitbetalingen doen voor zorgaanbieders.

Lees hier het volledige bericht.

 


19 maart 2020

Financiële maatregelen praktijkhouders en zpp’ers

Als aanvullingen op de uitgebreide informatie naar aanleiding van de noodmaatregelen die het kabinet genomen heeft om ondernemers te ondersteunen, hierbij twee documenten met specifieke informatie voor praktijkhouders en zzp’ers. NVM-mondhygiënisten mag gebruik maken van de analyse van de economische maatregelen van de KNMT. We zijn hen hier heel erkentelijk voor.

Financiële maatregelen voor praktijkhouders (alleen toegankelijk voor leden)

Financiële maatregelen voor zzp’ers (alleen toegankelijk voor leden)

 


19 maart 2020

Invorderingsmaatregel medische hulpmiddelen – wat betekent dit voor de mondzorg?

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


18 maart 2020

Officiële bevestiging VWS onderschrijft advies mondzorgkoepels

Zoals eerder bericht, onderschrijft het Ministerie van VWS het advies van mondzorgkoepels om praktijken te sluiten voor niet-spoedeisende mondzorg en nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten. Zojuist is de officiële bevestigingsbrief hierover binnengekomen.

Lees hier de officiële brief.

De mondzorgkoepels zijn het ministerie zeer erkentelijk, dat het de mondzorgverleners en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

 


18 maart 2020

Noodpakket banen en economie – informatie voor mondhygiënisten

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket gepresenteerd. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Het extra pakket maatregelen komt bovenop economische maatregelen, die donderdag 12 maart al zijn genomen.

NVM-mondhygiënisten zet hierbij de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

1. Werktijdverkorting
De huidige werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) heeft ten doel om werkgevers in staat te stellen hun personeel te behouden als ze tijdelijk te maken krijgen met een fors werkurenverlies door een calamiteit die buiten het normale bedrijfsrisico valt. De uitbraak van het coronavirus is zo’n calamiteit. Dit heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op deze regeling. Hier is de regeling niet op berekend. Daarom is deze regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken, en wordt tegelijkertijd gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze tegemoetkomingsregeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

2. Voorwaarden om te voldoen aan de NOW
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.
UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.
Het ministerie van SZW en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen

3. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

4. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

5. Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen in de brief. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

6. Liquiditeitssteun
Uitstel van betaling van belastingen

Invorderingsrente en belastingrente
Het kabinet heeft besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.

Naast invorderingsrente worden ondernemers ook geregeld geconfronteerd met belastingrente. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen.

Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen van de voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

7. BMKB
Het kabinet heeft in de kamerbrief van 12 maart 2020 aangekondigd een tijdelijke faciliteit onder de BMKB op te stellen voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kerngezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Zie hiervoor ook onze eerdere berichtgeving.

8. GO-regeling
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruik maken van de GO-regeling. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming.
De coronacrisis raakt vele sectoren en leveringsketens.

Hierbij een link naar de kamerbrief met daarin de uitgebreide toelichting op het noodpakket.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie

Ondernemers kunnen hier terecht voor zaken die met de belastingdienst geregeld dienen te worden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

De bovengenoemde maatregelen worden zo snel mogelijk door het ministerie van Sociale Zaken beschikbaar gemaakt voor ondernemers.

 


17 maart 2020

Ministerie van VWS ondersteunt advies van mondzorgkoepels

Het ministerie van VWS heeft zojuist laten weten dat men het advies van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT ondersteunt om de reguliere zorgverlening te staken en in de eigen praktijk nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten.

De mondzorgkoepels zijn het ministerie zeer erkentelijk, dat het de mondzorgverleners en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Veel leden geven inmiddels aan dat ze graag gehoor willen geven aan het advies, maar zich tegelijkertijd afvragen of ze daarin wel worden gesteund. KNMT heeft namens en in overleg met alle mondzorgkoepels na het afgeven van het advies meteen contact gezocht met VWS en uitgelegd waarom dit advies wordt gegeven.

Wetenschappelijke onderbouwing aerosolen
De afgelopen dagen is dat contact geïntensiveerd, met name vanwege de behoefte bij VWS aan onderbouwing van het advies. In het overleg met de ministers De Jonge en Bruins is toegelicht dat uit onderzoek blijkt dat door de aard van de zorgverlening (neem bijvoorbeeld het schoonspoelen van een gaatje met water, of met ultrasone apparatuur een gebitsreiniging uitvoeren) wetend dat het virus zich bij uitstek via zogeheten aerosolen (waterdeeltjes) verplaatst), zorgverleners in de mondzorg een hoog risico lopen op besmetting, en het virus vervolgens weer door kunnen geven. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is daarna schriftelijk aangereikt.

Afname voorraden beschermingsmiddelen
Tevens is aangegeven dat de voorraden aan beschermingsmiddelen drastisch slinken, wat betekent dat er straks niet meer in spoedzorg kan worden voorzien als er nu geen maatregelen worden getroffen. En dat bij de stappen die genomen worden altijd het beleid van de experts van de drie tandheelkundige faculteiten gevolgd wordt.

Waardering voor bereidheid VWS
De mondzorgkoepels adviseren hun leden dan ook dringend het advies om over te gaan op spoedzorg over te nemen. En in de eigen praktijk zorg te dragen voor een goede regeling van de spoedzorg aan de eigen patiënten. De mondzorgkoepels, bij monde van de KNMT, spreken hun waardering uit voor zowel de bereikbaarheid als de bereidheid aan de kant van het ministerie. Overleg was altijd mogelijk, of het nu in het weekend was of ‘s avonds. En dat in de wetenschap dat alle aandacht van het departement boven alles uitgaat naar de acute (ziekenhuis)zorg.

 


17 maart 2020

Update voor zelfstandig ondernemende mondhygiënisten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


17 maart 2020

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Als gevolg van de coronacrisis komen de branches fysiotherapie, tandartsen, dierenartsen en mondhygiënisten in aanmerking voor het uitgebreide borgstellingskrediet, welke via banken kan worden verstrekt.

Onder meer binnen de Rabobank worden diverse maatregelen getroffen om klanten verder te helpen. Lees hier de laatste info vanuit de Rabobank.

 


15 maart 2020

Tussentijdse terugkoppeling rondom corona en praktijkvoering

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 maart 2020

Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en via VWS met het RIVM. Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de positie van hulpverleners in de mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. En, ook op verzoek van VWS/RIVM, berichten de koepels dat hun leden spoedhulp blijven verlenen.

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de koepels hiermee nemen ligt in het verlengde van de adviezen die de overheid zondagmiddag heeft gegeven, waaronder het bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.

Bovendien menen deze koepels het advies te moeten geven omdat in de mondzorg, meer nog dan in andere beroepen gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen.

Desalniettemin is het stoppen met verlenen van niet-spoedeisende zorg een belangenafweging die praktijkhouders uiteindelijk zelf moeten maken.

De koepels wijzen hun leden erop dat het nog onzeker is in hoeverre deze beperking van de hulpverlening invloed heeft op de financiële compensatie in het kader van een aanvraag voor werktijdverkorting. Op dit moment is niet duidelijk welke criteria daarvoor worden toegepast. Navraag bij het ministerie van SZW heeft helaas geen duidelijk antwoord op die vraag gegeven.

De koepels realiseren zich het ongemak en de consequenties die dit met zich mee brengt en zullen hun achterban daar over informeren zodra ze meer weten. In de tussentijd zullen de koepels zich maximaal inzetten om de door de minister genoemde duidelijkheid (van het RIVM en het OutbreakManagement Team) en ondersteuning (ministerie van SZW) te krijgen.

 


13 maart 2020

Advies Week van de Mondhygiënist en coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


13 maart 2020

Werkgevers en zzp’ers kunnen beroep doen op bestaande én nieuwe regelingen

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


12 maart 2020

NVM-mondhygiënisten annuleert al haar bijeenkomsten

NVM-mondhygiënisten heeft nauwlettend alle berichtgeving bijgehouden rondom het coronavirus (COVID-19). Het virus verspreidt zich nog steeds en voorzorgsmaatregelen worden vanuit de overheid steeds verder aangescherpt.

Door de berichtgeving en het afgelasten van grotere evenementen hebben wij besloten met onze eigen bijeenkomsten geen platform te bieden waarbij het risico op verspreiden van het virus vergroot wordt. Vandaar dat alle NVM-bijeenkomsten tot nadere berichtgeving worden geannuleerd.

Deze beslissing past bij het karakter van een beroepsorganisatie die staat voor preventie. Deze beslissing houdt in dat alle op dit moment ingeplande bijeenkomsten komen te vervallen.

Over het Young Professional Event en de ALV in juni nemen wij in een latere fase een beslissing afhankelijk van de ontwikkelingen.

 


12 maart 2020

Coronavirus en de mondzorgpraktijk

Het coronavirus heeft inmiddels ook ons land bereikt en er zijn meerdere besmettingen. Wat betekent dit voor de mondzorgpraktijken? Een update.

NVM-mondhygiënisten en KNMT hebben nauw contact met elkaar over het coronavirus. De ontwikkelingen en adviezen van onder andere het RIVM worden op de voet gevolgd. De KNMT heeft nauw contact met instanties, zoals de IGJ, het ministerie van VWS en de afdeling Infectiepreventie van ACTA. Omdat wij waarde hechten aan eenduidige informatievoorziening binnen de mondzorg, verwijzen wij voor de meest actuele informatie naar de website van de KNMT.
Cliënten kunnen voor actuele informatie over het coronavirus terecht op de website Alles over het gebit.

Uiteraard volgt NVM-mondhygiënisten in dit kader alle belangrijke websites:

Ook nu er besmettingen zijn hoeven de mondzorgpraktijken geen extra voorzorgsmaatregelen te treffen en is het volgen van de Richtlijn Infectiepreventie voldoende. Vooral handhygiëne (hoofdstuk 4, pagina 43) is heel belangrijk om het risico van overdracht van micro-organismen te voorkomen.

Voor iedereen (zorgverlener en cliënt) gelden deze aanbevelingen.

Voor de mondzorgverleners:

FFP2-mondmaskers:

Bovenstaande maskers gaan niet naar mondzorgpraktijken. De GGD zal mondkapjes en overige beschermingsmiddelen gaan verdelen onder alle zorgverleners. De fabrikanten werken hier ook aan mee. Hiermee moet worden voorkomen dat er tekorten ontstaan bij mondhygiënisten, tandartsen en andere mondzorgverleners door doorlopende bestellingen van mondkapjes door bijvoorbeeld ziekenhuizen. Minister Bruins heeft dat 5 maart jl. bekend gemaakt tijdens het Kamerdebat over het coronavirus. Er volgt geen verstrekking van FFP2-mondmaskers naar de praktijken vanuit een landelijke coördinatie.

De WHO geeft tevens informatie voor maatregelen op de (kantoor)werkplek.

Als er landelijk aanpassingen komen passen wij de berichtgeving aan.

 


NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl